Sök

Priser

Vi är elnätägare för hela Falun, med undantag för Enviken. Avgiften du betalar till oss gäller själva elnätet. Vill du veta mer om priset du betalar för själva elen ska du i första hand besöka din elhandlares webbplats.

Elnätspriser (alla priser exkl moms)

Pris per säkring
I din fastighet eller lokal finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. Har du större behov än 63 A hänvisas du till effektabonnemang. 

Säkringsabonnemang 2017

Abonnemangsavgift

Elöverföringsavgift

Säkringsstorlek

kr/mån

öre/kWh

16 A

252

10,4

20 A

352

10,4

25 A

432

10,4

35 A

584

10,4

50 A

824

10,4

63 A

1020

10,4

80 A

1476

10,4

100 A

1992

10,4

Pris för abonnerad effekt

Elnätet är dimensionerat efter kundernas effektbehov och vi abonnerar i vår tur också på effekt mot överliggande nät. Vår prismodell för effektkunder syftar till att stimulera dig som kund att vara mer aktiv när det gäller effektoptimering i den egna anläggningen. Modellen avser även att reducera effekttoppar.

 

Effektabonnemang 2017

 

Lågspänning 0,4 kV

Högspänning 10-20 kV

Fast nätpris

430 kr/mån

1210 kr/mån

Abonnemang (avtalad effekt)

43 kr/kW/mån

33 kr/kW/mån

Elöverföring (rörligt pris)

5,8 öre/kWh

3,2 öre/kWh

Överuttag aktiv effekt

168 kr/kW, mån

132 kr/kW, mån

Överuttag reaktiv effekt

14 kr/kVAr, mån

10 kr/kVar, mån

Fritt reaktivt uttag

50% av avtalad effekt

50% av avtalad effekt


Prismodellen har som grundprincip att du som kund ska abonnera på den effekt som du avser att ta ut. Modellen medger att ni vid enstaka tillfällen kan ta ut mer effekt än abonnerad men då får ni också betala en överuttagsavgift för den månad som överuttaget skedde. Det betyder att flera överuttag under en och samma månad inte gör någon skillnad, det enskilt högsta uttaget avgör hur stor överuttagsavgiften blir.

Överuttagsavgiften per kW och månad är 168 kronor.

 Ett exempel 2017 års priser, Lågspänning effektabonnemang:

Månad

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

kW

100

110

95

80

75

75

75

70

85

90

95

95

 

Kunden abonnerar på 100 kW. I februari inträffar något oförutsett och maximala effektuttaget uppgick till 110 kW.

Överuttagsavgiften i februari blir då:

110-100 = 10 kW överuttag
10 kW ∙ 168 kr/kW = 1680 kronor

I exemplet är det mer ekonomiskt fördelaktigt att en enstaka månad betala överuttagsavgiften i stället för att höja abonemanget till 110 kW för hela året vilket skulle kosta 10kW∙ 43kr/kW, mån ∙ 12 månader = 5160 kr mer på årsbasis.

Villkor i prismodellen, effekt:

  • Det är inte tillåtet att abonnera på mindre än 80 % av maximalt uttag.
  • Det är liksom tidigare inte tillåtet att ändra abonnerad effekt efter säsongsvariationer eller tillfälliga effektbehov.

Vi förbehåller oss rätten att justera abonnemanget i ovanstående fall.

Genom att se över anläggningen och planera drift, mm så är det mycket möjligt att det maximala effektuttaget kan minskas och ni kan på så sätt sänka era kostnader.

Vid sänkning eller höjning av den abonnerade effekten, vänligen kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Engångsavgifter

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt enligt nedanstående tabell.

Anslutningsavgift 16-25 A

Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen)

0-200 meter

200-600 meter

600-1200 meter

1200 - 1800 meter 

 

22 100 kr

22 100 kr + 189 kr/m

97 700 kr + 112 kr/m

164 900 kr + 167 kr/m

Anslutningsavgift >25 A, Lågspänning

Servissäkring

Anslutningsavgift
min*

35-63 A

32 000 kr

80-125 A

40 000 kr

160 A

52 000 kr

200-250 A

62 000 kr

> 250 A

250 x I (Ampere)

*) Offert lämnas om verklig kostnad för anslutningen överstiger min anslutningsavgift eller vid avstånd över 200 m från närmsta nätstation.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark - däremot tillhandahåller vi det material som behövs: serviskabel, slang och märkband.

För högspänningskunder offereras anslutningsavgift motsvarande Falu Elnäts kalkylerade kostnader för nyanslutningen.

Övriga engångsavgifter

Engångsavgift för:

kr exkl moms

Tillfällig elanslutning (sk byggel)

1500

Ändring av befintlig servis*

2500

*Elanslutningen. Vid ändring av servis reduceras avgiften om elmätaren blir åtkomlig utifrån.