Sök

Vatten och avlopp

Svar på vanliga frågor om vatten och avlopp. Har du någon fråga som inte finns med här? Ring då vår kundtjänst på 023-77 49 00.

 • Måste vi ha reningsverk?

  Vattnet har vi fått från våra förfäder och vi ska lämna det vidare till våra barn.
  Vi dricker, använder och smutsar ner det och kan inte släppa ut det utan rening. Genom långa och effektiva behandlingar i våra reningsverk kan vi ta bort de föroreningar som finns och lämna tillbaka vattnet till det naturliga kretsloppet.

 • Vad är biologisk rening?

  Med biologisk rening härmar vi naturen genom att ta hjälp av mikroorganismer som behöver luft för att kunna leva. De använder smutsen i vattnet som föda och minskar mängden föroreningar. Men mikroorganismerna är som allt annat levande känsliga och kan helt slås ut av ex. kemikalier, lösningsmedel och färgrester som hälls i avloppet.

 • Är miljömärkta produkter bättre för miljön?

  Hemma och på arbetsplatsen kan vi påverka vad som följer med ut i avloppet och förenkla för reningsverken. När vi diskar, tvättar och städar kan vi genom att välja miljömärkta rengöringsmedel minska mängden fosfater och annan smuts som hamnar i avloppsvattnet.

 • Vad kan jag spola ned i toaletten?

  Var noga med vad du spolar ner i toaletten, endast kiss, bajs och toapapper hör hemma där. Allt annat ska källsorteras och slängas i soporna. Ta för vana att ha en papperskorg i badrummet och lämna kemikalier till återvinningscentralen.

 • Spelar det någon roll var jag tvättar bilen?

  Tvätta bilen vid en anläggning som renar tvättvattnet och återanvänder det, så att inte lösningsmedel och oljerester följer med till reningsverken. Tvättar du bilen på gatan, kan tvättvattnet hamna helt orenat i bäckar och sjöar. Det vattnet innehåller lösningsmedel från avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester som är giftiga för fiskar och andra vattenlevande djur och växter.

 • Går det bra att skölja ned stekfett i slasken?

  Precis som hos människor har fett blivit ett problem i avloppsnätet. Torka ur din stekpanna innan du sköljer den och slå absolut inte fett direkt i slasken. När avloppsvattnet rinner vidare sjunker temperaturen och fettet stelnar i ledningarna och orsakar stopp.

 • Vad gör jag om vattnet är grumligt eller har annan färg?

  Om ditt vatten är grumligt så spolar du i alla dina kranar tills det blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i 10-15 min, ev längre.

  Om problemet kvarstår, vänta ett par dagar och kontakta sedan FEV på 023-77 49 00. Kolla även om grannarna har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på serviserna i din egen fastighet eller din lägenhet. Kontakta din fastighetsskötare om du bor i lägenhet.

 • Vad har jag för ansvar för vatten- och avloppsledningar inne på min fastighet?

  Som fastighetsägare ansvarar du för din VA-installation, det vill säga VA-ledningarna inom fastighetens gränser fram till förbindelsepunkten (oftast placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns). Du ansvarar även platsen kring vattenmätaren, inklusive de avstängningsventiler som finns på båda sidor om mätaren. Mätaren får inte vara inbyggd utan ska vara lätt åtkomlig för mätarbyten och avläsning. Mätaren är huvudmannens (FEVs) egendom och ska bytas inom ett visst intervall.

  Du har skyldighet att följa Falu kommuns allmänna bestämmelser för användade av allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt det som regleras i VA-taxan.

 • Jag behöver tömma poolen, var gör jag av vattnet?

  Eftersom vattnet är smutsigt och kan innehålla kemikalier skall det tömmas till fastighetens avloppssystem och inte till dagvattensystemet.

 • Behöver jag betala avloppsavgift för vattnet jag vattnar i trädgården med?

  Ja, det måste du. Allt vatten som förbrukas inom fastigheten ska det även betalas avloppsavgift för.

  Detta gäller även om du t ex tömmer ur poolen.

 • Varför blir vattnet vitt ibland?

  Det har kommit in små luftbubblor i vattnet. Bubblorna försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

 • Varför blir det vita avlagringar på diskbänken när jag inte torkar upp efter mig?

  Det finns små mängder kalk i vattnet som bildar vita avlagringar när det torkar upp.

 • Jag har dåligt tryck på mitt vatten, vad gör jag?

  Kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

 • Vad är svatten?

  Spillvatten är det använda och smutsiga vatten som kommer från gator, hushåll, industrier, sjukhus m m. Avloppsvatten delas upp i dagvatten och spillvatten.

  Dagvatten kommer från gator och stuprännor efter regn och snösmältning.

  Spillvatten kommer från bl a kök, tvätt, toalett, dusch och vaskar. Spillvatten kommer även ifrån industrin.

 • Jag ska gräva och behöver veta var ledningarna går?

  Vi har kartor över vårt VA-nät och kan hjälpa till med det. Vi vet var ledningarna går fram till fastighetens förbindelsepunkt. Från den och in till fastigheten är det fastighetsägarens ledningar och det är inte alla gånger vi har kartor över detta.

   

 • Varför får jag inte ansluta/använda avfallskvarn?

  Det enda som ska släppas ut på vårt avloppsnät eller till den egna brunnen/tanken är det som kommer från toaletten.

  Avfallskvarnens avfall kan skapa problem i ledningsnätet på vägen från fastigheten och till Främbyreningsverk samt att det påverkar vår reningsprocess negativ när det väl kommer fram. Det slam som slambilen tömmer vid fastigheten kommer även det till Främby. Därför är det förbjudet att ansluta avfallskvarnar oavsett om du har eget avlopp eller inte.

  Släng matavfallet i kompostpåsen så bidrar du istället till att det blir fin jord i komposteringsprocessen! Du hjälper även till att hålla ledningar och reningsverk rent från icke önskvärt material.