Sök

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Falu Energi & Vatten projekterar och bygger ut allmänt vatten och avlopp i ett antal befintliga bostadsområden i kommunen. I menyn till höger hittar du information för respektive område och vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Tidplan

Nedan visas områden som enligt Falu kommuns VA-utbyggnadsplan är aktuella för utbyggnad fram till och med år 2020. Utbyggnadsår och prioritetsordning av områden kan eventuellt komma att ändras.

20160916_TabellSanOmr

Arbetsgång VA-utbyggnad

När ett område blir aktuellt för utbyggnad skickas ett informationsbrev ut till berörda fastighetsägare, vilka också blir kallade till informationsmöte inför projektstarten.  

Förbindelsepunkt

I detaljprojekteringen skickar Falu Energi & Vatten (FEV) ut kartor till er berörda fastighetsägare inom verksamhetsområdet med förslag på placering för anslutning till de allmänna ledningarna. Om du har andra önskemål om placering av denna så kallade förbindelsepunkt än den som föreslås kontaktar du FEV, så försöker vi tillmötesgå dina önskemål så långt det är möjligt.

De allmänna ledningarna för vatten- och avlopp byggs ut, och förbindelsepunkter upprättas för varje fastighet. FEV är ansvarig för drift och underhåll av ledningarna fram till förbindelsepunkten, vilken i normala fall är belägen ca 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

När förbindelsepunkten för din fastighet är upprättad får du meddelande om detta, tillsammans med faktura för anläggningsavgiften. 

Anläggningsarbete inne på egen fastighet

Du som fastighetsägare ansvarar själv för anläggande och drift av VA-installationen på egen fastighet. 

En vattenmätare bör installeras på inkommande vatten till fastigheten. Utan vattenmätare debiteras en avgift baserad på 200 m3 förbrukat vatten per år. Detta gäller såväl permanentboenden som fritidshusboenden. Det är ni som fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp en konsol för vattenmätaren. FEV köper in och sätter upp själva vattenmätaren i konsolen, och ungefär vart tionde år byter vi ut den.

Du beställer själv sluttömning av egen avloppsanläggning. 

Anslutning av fastigheten till allmänna VA-nätet

Falu Energi & Vattens kundtjänst ska kontaktas i god tid innan fastighetens anläggning planeras att anslutas, tel 023-77 49 00. Avstängningsventilerna vid fastighetsgräns får endast öppnas och stängas av Falu Energi & Vattens personal.

Ekonomi

VA-verksamheten finansieras genom en taxa. Taxan delas upp i anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift. Den ska täcka kostnaden för utbyggnaden. Anläggningsavgiften är inte frivillig, utan berörda fastighetsägare i ett utbyggnadsområde blir fakturerade avgiften då anläggningsarbetet för de allmänna ledningarna är slutförd. Detta även om fastigheten inte faktiskt ansluts.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift och underhållskostnader samt kapitalkostnader för investeringar. Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Har inte anslutning skett inom 3 månader från anläggningsfakturans förfallodag börjar Falu Energi & Vatten ändå debitera den fasta delen av brukningsavgiften. Denna fasta brukningsavgift är enligt § 14 i 2016 års taxa 114,50 kronor per månad för vatten och spillvatten, och 68,70 kronor för endast spillvatten.

Sker anslutning före detta datum startas debiteringen av brukningsavgiften från det datumet.

Onyttigbliven anläggning

Ersättning kan i vissa fall erhållas för onyttigbliven egen anläggning. För att få ersättning krävs i första hand att anläggningen inte är äldre än 10 år gammal (15 år för minireningsverk). Kopior av kvitton för de utlägg som har gjorts skickas in till oss för bedömning av ersättning.

Servisanmälan

Du kommer under projektets gång få en blankett som kallas ”servisanmälan” hemskickad till dig som du fyller i och återsänder till oss. På den anger du om du avser att bara ansluta till avlopp, eller även dricksvatten. Vi använder insänd servisanmälan som fakturaunderlag då vi debiterar för anläggnings- och brukningsavgifter. Om du har en brunn med godkänt vatten i tillräcklig mängd kan eget vatten behållas.