Sök

Lagar och regler

För oss är det viktigt att följa de bestämmelser som finns gällande upphandling. Syftet med reglerna är att främja konkurens på lika villkor.

Vi verkar inom försörjningsektorn och följer bestämmelserna i Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). (Klicka på länken för att komma till lagtexten) Vi följer de lagstadgade principerna för upphandling när vi gör våra inköp:

Icke-diskriminering och öppenhet

Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera anbudsgivare på grund av nationalitet. Alla krav och kriterier måste vara tydliga för alla anbudsgivare. Det ska vara förutsebart vad som är av störst vikt vid valet av leverantör. Alla leverantörer behandlas lika och ges samma förutsättningar i våra upphandlingar. Alla får samma information samtidigt.

Proportionalitet och ömsesidigt erkännande

De krav vi ställer ska ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas, kraven ska vara lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemstat ska gälla också i övriga EU/EES länder och godkänns av oss.

Miljö och sociala hänsyn

Om det är möjligt ska vi ta ställa miljökrav och göra social och arbetsrättsliga hänsynstaganden i våra upphandlingar.