Sök

Sekretess

Under en upphandling omfattas alla handlingar av strikt upphandlingssekretess och ingen information om anbudsgivare eller innehåll i anbud får lämnas ut.

När tilldelningsbeslut har meddelats hävs upphandlingssekretessen och anbud och andra upphandlingsdokument blir allmänna handlingar

I det tilldelningsmeddelande som skickas till varje anbudsgivare är vi måna om att anbudsgivarna ska förstå varför de fick eller inte fick uppdraget. Vi undviker ofta att redovisa anbudsgivares priser. Anledningen till det är respekt för anbudsgivares pågående och kommande affärer samt att undvika osund prispress i kommande upphandlingar eller upphandlingar som görs om.

Efter tilldelningsmeddelandet är det vanligt att anbudsgivarna begär ut inkomna anbud vi kan då sekretessbelägga vissa uppgifter i anbuden. Om du som anbudsgivare vill att uppgifter i ditt anbud ska omfattas av sekretess efter tilldelningsbeslut ska detta anges i anbudet tillsammans med skälet till sekretessen, dvs på vilket sätt anbudsgivaren kan lida skada om uppgifterna kommer andra till del.

Vi garanter inte att vi kontaktar anbudslämnare innan vi lämnar ut handlingar.

Läs mer i vårt dokument "Sekretess och utlämnande av anbudshandlingar".