Sök

Falu Elnät fortsätter att satsa på leveranssäkerhet och smarta elnät

Falu Elnät lämnade den 31 mars in ansökan om intäktsram till Energimarknadsinspektionen (EI) för åren 2012-2015.

Den nya modellen om förhandsreglering som träder i kraft 2012 innebär att EI, som är tillsynsmyndighet, ska granska elnätsbolagens prissättning till kunderna i förväg istället för som tidigare i efterhand. Senast i oktober i år beslutar EI hur stor intäktsramen får vara.

- Vi har ansökt om 838 miljoner totalt över de fyra åren vilket vi anser är maximalt möjligt utrymme med de förutsättningar som angetts säger Per Dahlberg, elnätschef.

Den sökta intäktsramen skulle innebära prisökningar på ca 13 % per år vilket historiskt sett är mycket.

 - Vi är mycket kostnadsmedvetna och effektiva i vårt sätt att arbeta och vi gör redan nu bedömningen att vi inte kommer att behöva ta ut hela intäktsramen av våra kunder, säger Per.

 Skälen till att Falu Elnät söker max utrymme är flera. Bland annat så ligger det i ägarens, Falu Kommuns, intresse att bolaget har ett så högt värde som möjligt.

 Falu Elnät har även flera investeringsbehov för att fortsätta kunna hålla hög leveranssäkerhet och för att kunna erbjuda ett nät som möter framtiden och kundernas krav.

- Det finns ett stort reinvesteringsbehov där störningskänsliga friledningssträckor byggs bort och ersätts med kabel.

 - Ett antal större fördelningsstationer börjar bli gamla och måste moderniseras. Det som byggdes på 70-talet kan uppfattas som ganska nytt men det är trots allt snart 40 år gammalt.

 Vi vill också investera i smarta elnät som möjliggör för våra kunder att själva producera el och spara pengar och klimat genom att använda el då det finns ett överskott och priserna är låga, fortsätter Per Dahlberg.

- Smarta nät gör att maskiner i hemmet kan kommunicerar för att kunna använda el då priserna är låga. Smarta nät innebär också automatiska kopplingar i näten för att snabbt se till att så många kunder som möjligt har ström om ett fel skulle uppstå. Utveckling mot mer småskalig elproduktion som solceller och vindkraft kommer att vara komponenter i de smarta näten liksom elbilar.

- Förslaget avseende timmätning för fler kunder än idag kommer också att innebära investeringar.

- I Falu Kommun planeras mycket ny vindkraft vilket kräver utbyggnad av elnätet. Den sökta intäktsramen kommer att ge visst utrymme även för dessa investeringar på lokalnätsnivå.

Svenska kraftnät (det statliga affärsverk som är ansvarig för stamnätet) har i sin strategi- och investeringsplan för de kommande åren aviserat kraftiga prishöjningar. Det kommer att innebära kostnadsökningar för regionnäten och i nästa led även för lokalnäten (Falu Elnät). Dessa så kallade opåverkbara kostnader i modellen har lokalnäten rätt att direkt föra över på sina kunder.

- Den sökta intäktsramen ger oss ett bra handlingsutrymme för våra investeringsplaner. Våra kunder ska kunna förvänta sig ett modernt, leveranssäkert elnät som ligger i framkant vad gäller ny teknik och nya affärsmodeller, menar Per Dahlberg.

För ytterligare information, kontakta

Per Dahlberg, elnätschef, telefon 023 - 77 49 75