Sök

Vi minskar klimatpåverkan

Vad händer med utsläppen av växthusgaser om Falu Energi & Vatten inte fanns? Vårt senaste klimatbokslut visar att våra verksamheter totalt bidrog till att minska koldioxidutsläppen med 150 100 ton under 2015.

Alla företag som producerar tjänster och varor bidrar till att släppa ut växthusgaser. Oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs kommer företagen att använda exempelvis energi, råvaror och transporter, något som bidrar till en klimatpåverkan. Falu Energi & Vatten är inget undantag, men vi bidrar också till att minska utsläppen i jämförelse med andra alternativ.
– I klimatbokslutet har vi titta på våra olika lösningar och sedan har vi jämfört det med konkurrenskraftiga alternativ. För oavsett om vi finns eller inte så kommer grundläggande produkter som till exempel värme, el och avfallshantering alltid efterfrågas. Siffrorna visar också tydligt att våra lösningar har lägre klimatpåverkan än med andra alternativ, säger Hanna Bergman, återvinnings- och fjärrvärmechef.

Påverkar kommunens klimatarbete
150 100 ton koldioxidutsläpp motsvarar ungefär lika mycket som de totala utsläppen i Falu kommun. I den senaste statistik för 2013 var kommunens totala utsläpp av koldioxid cirka 160 000 ton.
– Utan oss hade alltså utsläppen i kommunen varit dubbelt så stora. Jag skulle vilja säga att vår verksamhet är väldigt viktig för kommunens klimatarbete, säger Moa Swing Gustafsson, projektingenjör och forskare på Falu Energi & Vatten.

Kundernas val minskar utsläppen
De största anledningarna till minskade koldioxidutsläpp är Falu Energi & Vattens produktion av fjärrvärme och el. Den biobaserade fjärrvärmen ersätter enskilda värmelösningar, samtidigt som den ger möjlighet att produceras el i kraftvärmeverket.
– Genom att kunder väljer fjärrvärme framför direktverkande el och värmepumpar minskar elförbrukningen i Sverige och vi kan exportera mer förnyelsebar el till övriga Europa. På det viset minskar produktionen av fossilbaserad el. Kundernas val innebär också att vi kan öka elproduktionen från kraftvärmeverket som tillsammans med vind- och vattenkraften gör att vi kan exportera ännu mer ren el, förklarar Moa Swing Gustafsson.

Små insatser gör skillnad
Klimatbokslutet analyserar inte bara påverkan och hur den förändras över tid, det visar också områden där vi kan göra mer för klimatet.
– Men de som kan göra den största skillnaden är våra kunder, genom att bland annat välja lösningar som fjärrvärme, minimera hushållsavfallet och återanvända ännu mer. Om till exempel alla hushåll i Sverige lämnar en plastförpackning i månaden till återvinning minskar koldioxidutsläppen med 3 600 ton per år. Det går alltså att göra skillnad med små insatser, menar Hanna Bergman.

Fotnot: Falu Energi & Vattens klimatbokslut för 2015 har tagits fram av det oberoende konsultföretaget Profu som arbetar med energi-, avfalls- och miljöfrågor.

Läs hela klimatbokslutet. Klicka här.

Läs mer om vårt arbete för en hållbar framtid. Klicka här.