Sök

Vill du bli mikroproducent?

Med solceller på taket, ett eget vindkraftverk eller ett eget vattenkraftverk kan du producera din egen el. Om du ansluter din anläggning till elnätet har du samtidigt möjlighet att sälja den el du inte själv gör av med.

För att bli en så kallad mikroproducent krävs att:

 • du producerar förnyelsebar el med hjälp av sol, vind eller vatten.
 • du förbrukar och producerar el i samma anslutningspunkt.
 • huvudsäkringen i anslutningspunkten är maximalt 100 ampere (om huvudsäkringen är över 63 ampere kan en mätavgift bli aktuell).
 • din överskottsproduktion är maximalt lika stor som din egen årsförbrukning. 

Anslutning av anläggning till elnätet – gör så här:

1. Ansök om förhandsbesked
Innan du köper en anläggning, kontakta oss och berätta om dina planer. Vi kan då titta närmare på dina förutsättningar och ge ett förhandsbesked om hur stor anläggningen kan vara utifrån anslutningen till elnätet.

Viktigt! Ansök om förhandsbesked annars finns risken att vi inte kan ta emot det du producerar.

2. Gör en föranmälan
När du fått ett positivt förhandsbesked är det dags att kontakta en behörig elektriker för installationen. Elektrikern ska först fylla i två blanketter som ger oss mer teknisk information om den planerade anläggningen. Vi kontrollerar uppgifterna och lämnar besked om anslutningen till elnätet godkänns eller inte.

Föranmälan och färdiganmälan 

Bilaga Mikroproduktion

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)

3. Installera anläggningen – tänk på säkerheten! 
När den planerade anslutningen till elnätet blivit godkänd kan elektrikern börja installationen. För att garantera säkerheten, både för dig som kund och för vår personal, är det viktigt att dessa villkor följs:

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör
 • Du ansvarar för att tekniska villkor uppfylls och att installationen följer Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO”
 • Huvudbrytaren för produktionsenheten ska vara blockerbar och finnas tillgänglig i mätarskåpet eller vid mätarplatsen.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta.
 • Produktionsanläggningar över 3 kW ska vara 3-fasanslutna.
 • I kundanläggningen ska det finnas en märkning som varnar för att det finns en produktionsanläggning ansluten. Det ska även finnas tydlig märkning som visar vilken brytare som används för att koppla bort produktionsanläggningen.
 • I mätarskåpet eller på mätarplats ska det finnas frånkopplingsmöjligheter på båda sidor om mätaren.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Falu Energi & Vatten byter kostnadsfritt ut din nuvarande elmätare till en ny som mäter både konsumtion och produktion. Först efter det kan du börja använda produktionsanläggningen.

Värdefullt överskott

När du producerar egen el är det vanligt att du får ut mer energi än ditt hushåll hinner förbrukar, till exempel en väldigt blåsig eller solig dag. För den här överproduktionen kan du få flera olika ersättningar:

 • Du kan få skattereduktion med 60 öre/kWh (2018). Läs mer på skatteverket.se (Skatteverket)
 • Du kan sälja ditt överskott till en elhandlare, exempelvis Falu Energi & Vatten.
 • Du kan sälja elcertifikat. Läs mer på energimyndigheten.se (Energimyndigheten)
 • Du kan få ersättning för så kallad nätnytta, för närvarande 4 öre/kWh, från nätägaren Falu Energi & Vatten.
 • Vill du sälja överskottsel? Gör så här  

Vi köper gärna din överskottsel

Falu Energi & Vatten arbetar för en hållbar utveckling. Vi producerar ren el själva och hoppas att antalet mikroproducenter ska öka. Ju fler som tar vara på kraften från sol, vind och vatten, desto bättre!

Mer information

Du når oss på 023-77 49 00.