Sök

Herrgårdsviken-Sundet

Falu Energi & Vatten kommer under 2013-2016 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Herrgårdsviken-Sundet. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Herrgårdsviken-Sundet är ett område som konstaterats ha behov av en gemensam vatten och avloppslösning. Miljökontoret utredde 2004 vatten och avloppsförhållandena i Herrgårdsviken-Sundet. Där konstaterades tecken på negativ miljöpåverkan orsakad av avloppsvattnet.

Det här har hänt tidigare

2005-10-05: Miljönämnden klassar Herrgårdsviken-Sundet som ett av kommunens ”VA-problemområden". Där sägs b.la. att ”en allmän lösning ses som det mest rimliga”.

2010-08-21: Falu kommun informerar om detaljplaneprogram och va-utbyggnad i   Herrgårdsviken-Sundet.
Klicka här för att läsa mötesanteckningar

2011-04-16: Information om allmänt vatten och avlopp med fastighetsägare.
Klicka här för att läsa mötesanteckningar

2011-06-22: Programsamrådsmöte med representanter från kommunstyrelsen, stadsbyggnadskontoret och Falu Energi & Vatten.
Klicka här för att läsa mötesanteckningar

2012-10-11: Detaljplaneprogrammet för Herrgårdsviken-Sundet antas av Kommunfullmäktige. I programmet konstateras att VA-problemen är av sådan art att de inte kan lösas enskilt. Därför ligger ansvaret hos kommunen. Efter dialog med fastighetsägarna framkom att även de föredrog en allmän VA-lösning.
Klicka här för att läsa detaljplaneprogram

2013-06-27: Förslag om inrättande av verksamhetsområde tas fram
Klicka här för att se förslag till verksamhetsområde

2013-10-05: Informationsfolder om utbyggnaden i Herrgårdsviken-Sundet framtagen
Klicka här för att läsa foldern om utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Herrgårdsviken-Sundet

2013-10-05: Informationsmöte i Vika Bygdegård
Klicka här för att läsa presentationsmaterial 2013-10-05

2014-02-13: En VA-plan beslutas för Falu kommun. Du hittar den på Falu kommuns webbplats.
Klicka här för att läsa VA-planen. 

2014-08-26: Sista kompletterande handlingar lämnas in till Lantmäteriet, angående ansökan om ledningsrätt för ledningen genom Sundet. Klicka här för att se kartan med ledningssträckningen utmarkerad

2014-08-27: Den 10 september kommer vi att finnas ute i Herrgårdsviken för samråd med fastighetsägare angående bland annat förbindelsepunktens läge. Klicka här för att läsa det brev som skickas ut till fastighetsägare i området inför samrådet 

2014-10-15: Förslag på förbindelsepunktens placering till respektive fastighet skickas ut tillsammans med informationsbrev
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2014-11-04: Ledningsrättssammanträde kommer att hållas kl. 14.00 i Vika bygdegård angående ledningsdragningen genom Sundet.
Klicka här för att se kartan med ledningssträckningen utmarkerad

2014-12-03: Ledningsrätten för ledningsdragning genom Sundet som togs beslut om på sammanträdet den 4 november har nu vunnit laga kraft.

2014-12-16: Utstakning av ledningssträckningen genom Sundet kommer att ske  idag, av mät- och kartavdelningen på Falu kommun.
Klicka här för att se informationsbrev som skickats ut

2015-01-09: Taxan för år 2015 beslutades nyligen av Falu Energi & Vattens styrelse. Herrgårdsviken-Sundet är särtaxeområde för vatten och avlopp. Anslutningsavgiften per normal fastighet med en enfamiljsbostad i Herrgårdsviken-Sundet är 172 900:- för båda dessa nyttigheter. Om fastigheten har eget godkänt vatten, och bara väljer att ansluta till allmänt avlopp är kostnaden för en normal fastighet med en enfamiljsbostad 126 482:-.  

2015-01-13: Värdering görs av träd m.m. inom arbetsområdet för grävningsarbetet i Sundet. En uppföljande värdering kommer att göras när grävningsarbetet är klart. 

2015-01-14: Informationsbrev om bl.a. start för grävning av de allmänna ledningarna genom Sundet skickas ut.
Klicka här för att se informationsbrevet som skickats ut

2015-01-15: Informationsbrev skickas ut till fastighetsägare i Herrgårdsviken
Klicka här för att se informationsbrevet som skickats ut

2015-03-28: Möte med fastighetsägare i Herrgårdsviken-Sundet
Klicka här för att läsa minnesanteckningar, presentation, särtaxebeslut och dom från Statens VA-nämnd

2015-04-24: Informationsbrev med bifogad servisanmälan skickas ut
Klicka här för att läsa informationsbrevet som skickats ut

2015-06-15: Informationsbrev skickas ut om att fastighetsägarna får pumpstationen nedgrävd på sin fastighet av Falu Energi & Vatten
Klicka här för att läsa informationsbrevet som skickats ut

2015-08-06: Informationsbrev skickas ut om att platsbesök inför grävning kommer att ske på respektive fastighet under vecka 37, 7 - 11 sept. 

2015-09-03: Informationsfolder inför egen grävning, delades ut vid platsbesöket vecka 37
Klicka här för att läsa foldern

2016-02-10: Informationsbrev till fastighetsägarna
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2016-02-17: Informationsbrev till fastighetsägarna
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2016-04-01: Arbetet i Herrgårdsviken pågår för fullt. De allmänna VA-ledningarna är i drift sedan en tid tillbaka. Elva villapumpstationer är nu nedgrävda i området. Fakturan med anläggningsavgiften kommer att skickas ut till er fastighetsägare i nästa vecka. 

2016-05-12: Slutbesiktning av projektet utfördes av besiktningsman.

Kontaktuppgifter

Therese Carlsson, projektledare, therese.carlsson@fev.se, 023-77 46 63.