Sök

Kniva

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2017 – 2019 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Kniva. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen finns Kniva med som ett område dit allmänt vatten och avlopp ska byggas ut. 

Kniva är ett område som redan på 1970-talet har konstaterats ha sämre kvalitet på enskilda avlopp. Området har behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar.

Senaste nytt

2018-10-24 Informationsmöte fastighetsägare Kniva

Infofolder grävning Självfall Kniva

Presentation infomöte 3 Kniva

FEV pumpstationer produktblad

Infofolder grävning LPS Kniva

 

2018-05-07: Informationsbrev om nuläget utskickat.

Läs informationsbrevet


Det här har hänt tidigare

1975: Konstaterande i konsultutredning att vattenförsörjningen är relativt tillfredsställande och att avloppen slamavskiljs i enklare brunnar och släpps till infiltration eller till dike vidare till Knivaån. 

2016-05-17: Folder trycktes upp med information till berörda fastighetsägare
Läs informationsfoldern

2016-05-29: Informationsmöte för fastighetsägare
Läs presentation och minnesanteckningar

2016-10-31: Anläggningsavgiften för år 2019 är nu beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse till 135 700 kr för spillvatten (avlopp), och 184 900 kr för både spillvatten och vatten.

2017-11-14: Informationen från mötet i Kniva bystuga finns nu samlat här i form av presentation, ritningar samt samrådsunderlag gällande vattenverksamhet. Observera att det är samma ritningar som presenterades på mötet. Uppdateringar har ej gjorts avseende de justeringar som diskuterades på mötet.
Presentation infomöte 11 september 2017
Förslag ledningsdragning Kniva
Ritningar huvudledning och ledningsnät Svartskär-Lisselbo
Samråd anmälan om vattenverksamhet

Kontaktuppgifter

Åsa Andersson, projektledare, asa.andersson@fev.se, 023-77 46 28.