Sök
Länsbodarna

Länsbodarna

Falu Energi & Vatten kommer under 2013-2015 projektera och bygga ut allmänt avlopp i Länsbodarna. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av en allmän avloppslösning. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder till dålig infiltrationskapacitet för befintliga avloppsanläggningar. Samtidigt blir allt fler fastigheter i Länsbodarna permanentbostäder. Det gör att nuvarande avloppsituation inte är hållbar på lång sikt.

Det här har hänt tidigare

2011-11-16: Möte med Falu Kommun.
Klicka här för att läsa mötesanteckningar

2012-05-31: Inkom förslag från Länsstyrelsen ang. inrättande om verksamhetsområde för avlopp
Klicka här för att läsa Länsstyrelsens förslag till beslut om verksamhetsområde 

2012-10-06: Informationsmöte för fastighetsägare.
Klicka här för att läsa mötesanteckningar

2013-03-14: Beslut från kommunfullmäktige om inrättande av verksamhetsområde för avlopp
Klicka här för att läsa beslut från kommunfullmäktige om inrättande av verksamhetsområde

2013-04-06: Informationsfolder om utbyggnaden i Länsbodarna framtagen
Klicka här för att läsa foldern om utbyggnad av allmänt avlopp i Länsbodarna 

2013-04-06: Informationsmöte för fastighetsägare.
Klicka här för att läsa mötesanteckningar 

2014-02-13: En VA-plan beslutas för Falu kommun. Du hittar den på Falu kommuns webbplats.
Klicka här för att läsa VA-planen. 

2014-04-25: Informationsbrev skickas ut till fastighetsägare i Länsbodarna
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2014-05-16; Informationsbrev skickas ut till fastighetsägare utmed överföringsledningen till Länsbodarna
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2014-07-11: Anbudshandlingar utskickade. Anbuden ska vara inkomna senast 2014-09-01. Därefter upphandlas entrepenör. Grävningsarbeterna beräknas komma igång under september/oktober.

2014-09-29: Entreprenören som kommer att gräva för de allmänna ledningarna i Länsbodarna är Markentreprenader AB. Vi från Falu Energi & Vatten kommer att träffa dem på torsdag den 2 okt, för att diskutera byggstart m.m.

2014-10-03: Informationsbrev angående byggstart skickas ut till fastighetsägare i Länsbodarna samt utmed överföringsledningen
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2015-01-09: Taxan för år 2015 beslutades nyligen av Falu Energi & Vattens styrelse. Länsbodarna är ett särtaxeområde för vatten och avlopp. Anslutningsavgiften per normal fastighet med en enfamiljsbostad i Länsbodarna är 172 900:- för båda dessa nyttigheter. Om fastigheten har eget godkänt vatten, och bara väljer att ansluta till allmänt avlopp är kostnaden för en normal fastighet med en enfamiljsbostad 126 482:-.

2015-01-22: Informationsbrev angående det fortsatta arbetet skickas ut till fastighetsägare  
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2015-04-29: Informationsbrev angående utbyggnaden skickas ut till fastighetsägare
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2015-05-20: Informationsmöte hölls med fastighetsägare i bygdegården VikaSundet
Klicka här för att läsa minnesanteckningar och presentation 

2016-02-23: De sista pumpstationerna i området beräknas grävas ner denna vecka. Återställningsarbete av väg utförs senare i vår. 

2016-09-02: Diskussion pågår med vägsamfälligheten ang. återställning av vägen i området. 

Kontaktuppgifter

Therese Carlsson, projektledare, therese.carlsson@fev.se, 023-77 46 63.