Sök
överbacka VA

Överbacka

Falu Energi & Vatten kommer under 2014-2015 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Överbacka. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Överbacka är ett område som sedan länge konstaterats ha behov av en gemensam avloppslösning. Redan på 1970-talet hade de boende diskussioner med kommunen om anslutning. När befintlig gemensamhetsanläggning för avlopp senare anlades var meningen att den skulle anslutas till allmänna ledningar, vilket aldrig gjordes.

I februari 2014 har nu en VA-plan beslutats av kommunfullmäktige, där Överbacka är ett av Falu kommuns områden där det har konstaterats att behov finns till allmän avloppslösning. I VA-planen är år 2015 satt till utbyggnadsstart, varför det nu är fastighetsägarna i Överbackas tur att se arbetet påbörjas med anslutning.

Tidsplan

Tidsplan Överbacka
Tidsplan uppdaterad 2015-02-05

Det här har hänt tidigare

1970-talet: De boende hade diskussioner med kommunen om anslutning.

2007: Konsultfirman Sweco gjorde en utredning för möjliga ledningsdragningar.

2014-02-13: En VA-plan beslutas för Falu kommun. Du hittar den på Falu kommuns webbplats.
Klicka här för att läsa VA-planen. 

2014-04-15: Informationsmöte med berörda fastighetsägare angående utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp.
Klicka här för att läsa kallelse, minnesanteckningar och presentation.

2014-05-12: Platsbesök hos var och en av de berörda fastighetsägarna. Vi är tacksamma över att alla fastighetsägare tog sig tid att träffa oss på Falu Energi & Vatten under en och samma dag, vilket underlättar vårt arbete. 

2014-06-11: Ett andra informationsmöte hölls med berörda fastighetsägare angående utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp.
Klicka här för att läsa kallelse, minnesanteckningar och presentation

2014-09-22: För att se hur nära markytan som det finns berg utmed en stickväg i Överbacka, har två provgropar grävts. Berget låg 1,60 – 1,70 m under markytan vid båda undersökta platserna. WSP räknar med att vara klar med inritning av ledningssträckningen på karta i mitten av oktober. 

2014-12-10: Ledningssträckning i Överbacka är efter utredning och samråd med berörda fastighetsägare nu framtagen. Schakt och nedläggning av ledning utmed sträckan från Buskbovägen fram till stickvägen vid era brevlådor är planerad att utföras ungefär mellan vecka 4 och vecka 11 2015. 
Klicka här för karta med ledningssträckningen

2015-01-09: Pinnar sätts ut utmed ledningssträckningen från Buskbovägen fram till stickvägen vid era brevlådor. Värdering och märkning av träd som kommer att påverkas görs på eftermiddagen den 12 jan. 

2015-01-29: På måndag, den 2 feb kommer sprängning att ske utmed ca 15 m av ledningssträckningen. Sträckan aktuell för sprängning går genom hästhagen i närheten av Ljusbrunnsbäcken.

2015-02-05: Gällande avgifter för anslutning till allmänt vatten och/eller avlopp för er fastighetsägare i Överbacka finns i bifogad fil. 
Klicka här för att se gällande anslutningsavgifter

2016-02-25: De allmänna vatten- och avloppsledningarna är nu nedgrävda och i drift. Ni som fastighetsägare kommer att få fakturan för anläggningsavgiften hemskickad inom en vecka. 

2016-03-15: För er fastighetsägare som behöver en villapumpstation (LPS) på er fastighet har vi tagit fram en informationsfolder, som också delades ut på platsbesöket i höstas
Klicka här för att läsa informationsfoldern

2016-03-15: För er fastighetsägare som ansluter er med självfall, d.v.s. utan en villapumpstation har vi tagit fram en informationsfolder, som också delades ut på platsbesöket i höstas
Klicka här för att läsa informationsfoldern

2016-09-15: Slutbesiktning av projektet utfördes med besiktningsman.

Kontaktuppgifter

Therese Carlsson, projektledare, therese.carlsson@fev.se, 023-77 46 63.