Sök

Faluns fjärrvärme minskar klimatutsläppen

Faluns fjärrvärme är Bäst i Dalarna vad det gäller resurseffektivitet och låga utsläpp av koldioxid.

Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har publicerat statistik över fjärrvärmens miljövärden för 351 fjärrvärmenät i landet. Falu Energi & Vattens fjärrvärme har placerat sig högt i jämförelsen.

Miljöpåverkan genom:

Enhet 

Placering i Sverige

Placering i Dalarna

Resursanvändning

Ett mått på hur effektiv framställning av energi är och hur mycket energi som har gått åt till att framställa fjärrvärme.

Primärenergifaktor

      0,07

 

        16

 

          1

Klimatpåverkan

Ett mått på mycket utsläpp av koldioxid som sker vid förbränning av bränslen, vid produktion och transporter av råvaran.

Koldioxid-ekvivalent

   20 g/kWh

 

        18

 

          1

 

- Det här är ytterligare ett kvitto på att Faluns energisystem är i absolut världsklass. Falubor får sin värme från resurseffektiv fjärrvärme (primärenergifaktor 0,07) med en låg klimatpåverkan (20 g/kWh koldioxidekvivalenter). Det kan jämföras med en fastighet som använder el för uppvärmning, som är en mindre resurseffektiv lösning, med en resurseffektivitet på 1,9 och en klimatpåverkan på 320 g/kWh koldioxidekvivalenter, säger fjärrvärmechef Bengt Östling och fortsätter:
- Fjärrvärme handlar om att ta tillvara resurser som annars går till spillo och göra det i storskaliga effektiva systemlösningar.

Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 visar att kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå målet om ett klimatneutralt Sverige.
- Fjärrvärme produceras på ett resurseffektivt sätt, tar vara på ännu mer värme från industrin och nyttiggör energin i det avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Det gör Sverige till ett föredöme i Europa, säger Ulrika Jardfelt, vd på Svensk Fjärrvärme.