Sök

Svartskär/Lisselbo

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2016 – 2018 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Svartskär/Lisselbo. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen fanns Svartskär/ Lisselbo nämnd som ett eventuellt utbyggnadsområde för allmänt vatten och avlopp. Statens VA-nämnd har därefter kommit med ett avgörande att utbyggnaden ska göras i området, och att arbetet ska vara klart senast 31 december 2018.

Svartskär/Lisselbo är ett område som har konstaterats ha behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar. Efter VA-nämndens dom är inte egen gemensamhetsanläggning aktuell, utan allmänna ledningar kommer att byggas fram till respektive fastighet. 

Senaste nytt

2019-04-15 Driftsatt anläggning Lisselbo LPS

Infobrev Driftsatt anläggning Lisselbo LPS

Färdiganmälan LTA-system

FEV pumpstationer produktblad


2019-04-15 Driftsatt anläggning Lisselbo självfall

Infobrev Driftsatt anläggning Lisselbo självfall


2019-04-15

Informationsblad vattenmätarplats


2019-03-07: Informationsbrev Ny tidpunkt för driftsättning

Informationsbrev

2018-11-20: Informationsbrev Servisanmälan
Informationsbrev
Servisanmälan
ABVA
VA-taxa 2018

2018-10-18: Informationsmöte för fastighetsägare. 
Se presentation
Läs om grävning Självfall Svartskär
Läs om grävning LPS Svartskär
Läs om pumpstationer

2018-05-07: Informationsbrev om nuläget utskickat.
Läs informationsbrevet

Det här har hänt tidigare

2015-07-28: Avgörande från Statens VA-nämnd om att allmänt vatten och avlopp ska byggas ut till del av Svartskär/Lisselbo 
Läs avgörandeti

2016-05-19: Folder trycktes upp med information till berörda fastighetsägare
Läs informationsfoldern

2016-05-29: Informationsmöte för fastighetsägare
Läs presentation och minnesanteckningar

2016-10-20: Informationsbrev inför platsbesök utskickat
Läs informationsbrevet

2016-10-31: Anläggningsavgiften för år 2018 är nu beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse till 135 700 kr för spillvatten (avlopp), och 184 900 kr för både spillvatten och vatten. 

2016-12-01: Platsbesöken vid era fastigheter är nu genomförda. Ett förslag på ledningsdragning bearbetas, bland annat i diskussioner med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ni som fastighetsägare i området blir kallade till möte under vårvintern 2017.

2017-03-30: Informationsmöte hölls i Knivastugan
Minnesanteckningar, kallelse, presentation samt översiktskartor från mötet

2017-08-22: Nuläge och informationsfoldrar
Informationsbrev, lägesrapport
Informationsfolder, grävning (självfall)
Informationsfolder, grävning (pumpstation)

Kontaktuppgifter

Åsa Andersson, projektledare, asa.andersson@fev.se, 023-77 46 28.