Sök
Lingonris i skogen

Hedgårdarna

Falu Energi & Vatten AB planerar att under åren 2018 – 2021 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Hedgårdarna. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen är Hedgårdarna ett av 20 områden som det har konstaterats finns ett behov av en allmän (kommunal) avloppslösning. År 2020 är i dagsläget planerad utbyggnadsstart.

Bakgrund

2013 och 2014 gjordes tillsyn av de enskilda avloppen i Hedgårdarna. Det visade sig att många skulle behöva åtgärda sina avlopp då de inte uppfyller dagens krav på rening.

Då många fastighetsägare visade intresse av att ansluta till allmänt avlopp gjorde kommunen bedömningen att befintligt verksamhetsområde för allmänt VA skulle byggas ut. Därutöver bedömdes att den del av Hedgårdarna som ligger mot Björkboda som idag endast har allmänt dricksvatten skulle behöva utökas med verksamhetsområde för avlopp.

Detsamma gäller för ett antal fastigheter som ligger i anslutning till idag gällande verksamhetsområde. Då markförutsättningarna i området inte är tillfredsställande på grund av bland annat högt markgrundvatten och markmaterialets sammansättning bedöms allmänt avlopp vara det mest långsiktigt hållbara avloppslösningen för området.

Det här har hänt tidigare


Förtydligande angående "bostadsenhet" i VA-taxan

I VA-taxan för Falu kommun finns termen "bostadsenhet". Bostadsenhet är ett självständigt hushåll som använder de allmänna vatten- och avloppsledningarna.

I anläggningsavgiften enligt 2019 års VA-taxa, som vi redovisar i informationsfoldern och presentationen ovan, ingår alltså avgift för en bostadsenhet. Finns fler bostadsenheter på fastigheten tillkommer en anläggningsavgift inklusive moms, enligt 2019 års VA-taxa, med 17466 kr för enbart spillvatten och 23798 kr för vatten och spillvatten.

Kontaktuppgifter

Henrik Karlsson Nääs, projektledare, henrik.karlssonnaas@fev.se, Kundtjänst 023-77 49 00